Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
a close encounter with the truth
03-31-2017, 05:57 AM
Post: #41
RE: a close encounter with the truth
People are creatures of light, as we have on earth the sun in the right distance. Most life in the form of soul energy that lives in darkness, in conjunction with us.
The body of the spacecraft allows light life.
All these creatures in their constant interaction with us.

After death there is no light to live in eternal darkness, because the darkness kills.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-06-2017, 11:02 AM
Post: #42
RE: a close encounter with the truth
Man - a being of light
Light - a man lives in the body (spacesuit in the form of the body)
light causes death - aging
In these life lasts forever, it just upgrades and changes.

Darkness or exit from the body of death - paranormal life, after the death of the body.

Paranormal life is the first form of life and not the other, or vice versa.

But not for every human being light!

Planets, where there is no sun, this form of paranormal mutate and waiting ............. sooner or later there will be sun came out and triggered the evolution of some creatures.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-04-2017, 05:09 AM
Post: #43
RE: a close encounter with the truth
The first thing a person must establish is that when you are born, say, 1960 and you now 57 years old; if you happen to die your body or soul energy does not remain in 2017 but in the year 1960th
 
Not necessarily in the same area of ​​your birth, because they moved to another place.
Born in 1960 and live today means to live the autumn of his birthday.
Prowling in the amount of time and at the end of these pulls back to your initial stage where you started.
 
Well, where I started was with my exit from the body already waiting for some black energetic souls who came together and floating in the air just above me.
Happened somewhere in my six years of age, that is reincarnated me one power. (I wrote about this below)
 
These outputs have me confused and I do not give peace to this day, but still I managed to jump back into the safe body, but now in his later years even see or find myself their paranormal body when entering the motionless paralyzed body. (I see through the eyes of the landscape state)
 
Because I do not feel some changes in behavior I conclude that this power is not mine but foreign as well as memories from childhood made me think that just walking from the body.
 
When you among other exits also often pull on your leg, or shaking your body to awaken him, sometimes when I'm lying on the bed, the body just a little nudges to fix your position; In short, I keep my body (spacesuit)
 
Most people living with a congenital soul, which shapes the whole life and die not to recognize the dark side, we call panaromalno.
Some people we have inherited and that other who comes to us when we are children.
 
I once shook when entering back my body to wake up, my body is shriveled with innate soul say "leave me bro what you want to fight again," I had a brother that is what we always fought. "
My body without a soul to wander around leaving only the innate soul then had from childhood to when he joined me this that I have today.
 
The soul who steals the body, innate soul absorbed and destroyed lives with her whole life.
It does happen that forced the soul leaves the body before the death of the body and leaves the old body with a children's brains, which we call dementia.
Thus, when an old man through life not determine what is and what is happening to it On the end he becomes demented never aware that he had a soul forced from the time of childhood.
 
Everything happens spontaneously and already own events through the life you discover what is reality and what is just a dream.
What does it mean to walk around the room and prižigaš light, because everything is dark, the light will not pay, perhaps prižigaš because you have just moved from the physical to the paranormal world and not realize that there does not need light because it is simply not and you do not need.Prvo, kar mora človek ugotoviti je to ,da ko se rodiš ,recimo leta 1960 in si danes star 57 let ; če slučajno umreš tvoja telesna duša ali energija ne ostane v letu 2017 temveč v letu 1960.

Ni nujno, da na istem prostoru tvojega rojstva,ker si se preselil v drug kraj.
Rojen leta 1960 in živiš še danes pomeni ,da živiš jesen svojega rojstnega dneva.
Plaziš se v višino časa in na koncu te potegne nazaj v tvoj začetni stadij ,kjer si začel.

No tam ,kjer sem jaz začel je pri mojem izhodu iz telesa že čakalo nekaj črnih energijskih duš,ki so se prepletale in lebdele v zraku malo nad mano.
Se je pa zgodilo nekje pri šestih letih moje starosti,da se je reinkarnirala vame ena energija.(o tem bom pisal v nadaljevanju)

Ti izhodi so me begali in mi niso dali miru vse do danes,toda vedno sem uspel skočiti nazaj v varno telo, le da zdaj v poznejših letih tudi vidim oziroma zasačim svoje paranormalno telo pri vstopu v negibno paralizirano telo.(vidim skozi oči v ležečem stanju)

Ker ne občutim nekih sprememb pri obnašanju sklepam ,da je ta energija moja ni pa tuja in tudi spomini iz otroških let mi dajo misliti ,da pač hodim iz telesa.

Ko si med drugimi izhodi tudi dostikrat potegnem za svojo nogo,ali tresem svoje telo ,da bi ga prebudil,včasih ko ležim na robu postelje pa telo samo malo dregnem ,da popravim svoj položaj; skratka čuvam svoje telo (skafander)

Večina ljudi živi z eno prirojeno dušo,katero kroji celo življenje in umre ne da spozna temno stran ,ki ji pravimo panaromalno.
Nekateri ljudje pa imamo prirojeno in to drugo,ki pride v nas ,ko smo še otroci.

Nekoč sem pri vstopu nazaj tresel svoje telo,da se prebudi ,moje telo pa je z zakrnelo prirojeno dušo reklo " pusti me bratec kaj se hočeš spet tepsti "imel sem bratca ki sva se kar vedno borila."
Moje telo brez duše, ki se sprehaja naokoli ostane samo z prirojeno dušo v dobi še iz otroštva do takrat,ko je vame vstopila ta ki jo imam še danes.

Duša ,ki ukrade telo ,prirojeno dušo posrka vase in z njo živi celo življenje.
Se pa tudi zgodi ,da vsiljena duša zapusti telo še pred smrtjo telesa in zapusti staro telo z otroško pametjo,ki ji pravimo demenca.
Tako, ko star človek skozi življenje ne ugotovi ,kaj je in kaj se z njim dogaja na kocu pa postane dementen nikoli ne izve,da je imel vsiljeno dušo iz časa otroštva.

Vse se dogaja spontano ,že sami dogodki skozi življenje ti odkrivajo kaj je realnost in kaj samo sanjaš.
Kaj ti pomeni ,da se sprehajaš po sobi in prižigaš luč,ker je vse temno ,luč pa ne posveti ,morda prižigaš zato, ker si ravnokar prestopil iz fizičnega v paranormalni svet in nisi dojel,da tam sploh ne rabiš luči ker je enostavno ni in je ne rabiš.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-26-2017, 06:44 AM
Post: #44
RE: a close encounter with the truth
Individual energy hidden in the body. He is afraid that they are not infected with a variety of mixed energy when walking in the paranormal dimension or form.
 
The spirit of man is as a set of small plasmas related to the whole. The mesh is not only empty cavities;
The body is in the form of the human body including the fingers, the hair is, naked body, brownish color, no sexual organs or where there would be a set of cells did not.
 
Paranormal form of energy is like an anaconda snake that wraps around your energy and if you have available to the human body, which is still functioning, you can jump into it, where you're safe.
What could happen if your body does not react.


Prelivanje energij ,moč ,ki jo imajo posamezne stare energije ,se z njeno prekaljenostjo skrije v telo in se potuhne ,da se le ne okuži z z raznimi mešanimi energijami med sprehajanjem v paranormalni dimenziji.

Paranormalna energija človeka je kot skupek malih plazem povezanih v celoto. V očesni votlini ni očesa je samo prazna votlina ;
Telo je v obliki človeškega telesa vključno z prsti, las ni,je samo gola oblika telesa, rjavkaste barve, spolnih organov ni oziroma tam ,kjer naj bi bil skupek celic tega ni.

Tuja energija se ti ovije kot velika kača okoli tvoje energije in če imaš na razpolago človeško telo ,ki še vedno funkcionira ,lahko skočiš v njega ,kjer si na varnem.
Kaj se pa zgodi ,če tvoje telo ne reagira.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
06-04-2017, 09:18 AM
Post: #45
RE: a close encounter with the truth
This is not a lucid state, I agree with this I disagree. Everything happens today and what tomorrow is this,that it is yesterday is already history - past,but from it not oddaljuješ but pulling for you at an interval of one day ; and so on. All this past vlečeš for each other, or all pretečena history comes to us; No history of plugs in the past , is flexible. Just exit dušne energy from the deceased body is constant and when you find yourself in paranormalnem the world are these objects around you, instead of the age -pomlajujejo and literally disappearing ,because your energy is in a position arhivne niches (time stop) going back into the past ,up there somewhere,where you start perceiving the human body , genetically modified and designed according to your sample dušne energy of the body,which are formed in the time of your birth. For the new life you need a body that meets your energy not body ,which is born in the later years. If their souls.energy the purposes in this condition of repeatability means that you have the opportunity to spend more lives like an ordinary mortal,who are unaware even while living only one life. I have a few more slutenj forward and wait for them analiziram . I discovered that paranormalna dimension of the basis for the life of the human or outside of the natural creatures (which, I might as well myself),and wander from darkness to the human body at intervals of one human span of life. I saw his soul,who jumped back in my body and immediately drew some sort of avatar ,which now I use on the forum. Why was my body in this moment paralizirano and sane at the level of the eight-year-old child . The questions that I have yet to analyze : three specimens from the previous life 1.Why lovim-fish in large rivers ,where they are huge and all after the type and shape are the same( the fish in the periods when was not yet a man) very prijemajo ,but strictly they are not edible. 2.Position six of the stars in the sky, all at the same time they're moving through the sky from left to the right side ,and I with someone talking "the evo have already come" 3. I stand and watch the dark black fog,which is zakrila all the sky and slowly passes and we are approaching - I'm talking with someone "it happened"

To ni lucidno stanje, jaz se z tem ne strinjam.

Vse ,kar se zgodi danes in kaj jutri je to,da je to včeraj že zgodovina - preteklost,ki se pa od nje ne oddaljuješ temveč se vleče za teboj v razmaku enega dne ; in tako naprej.
Vsa ta preteklost vlečeš za seboj oziroma vsa pretečena zgodovina gre za nami;
Zgodovina ne čepi v preteklosti , je gibljiva.

Samo izstop dušne energije iz umrlega telesa je konstanten in ko se znajdeš v paranormalnem svetu se ti predmeti okoli tebe namesto starajo -pomlajujejo in dobesedno izginjajo ,ker se tvoja energija v poziciji arhivne niše (čas,ki se ustavi) vrača v preteklost ,do tja nekje,kjer začneš zaznavati človeška telesa , ki so genetsko prirejena in oblikovana po tvojem vzorcu dušne energije,telesa,ki so nastala v času svojega rojstva.
Za novo življenje rabiš telo ,ki ustreza tvoji energiji ne telo ,ki je rojeno v poznejših letih.

Če svojo duš.energijo pripelješ v tako stanje ponovljivosti pomeni,da imaš možnost preživeti več življenj, kot navaden smrtnik,ki se ne zaveda tudi ko živi eno samo življenje.

Imam še nekaj slutenj za naprej in čakam ,da jih analiziram .

Odkril sem,da je paranormalna dimenzija osnova za življenje človeškega ali izven zemeljskega bitja (kar, sem morda tudi sam),in se sprehaja iz teme v človeško telo v razmakih ene človeške dobe življenja.

Videl sem svojo dušo,ki je skočila nazaj v moje telo in tudi takoj narisal neke vrste avatar ,ki ga zdaj uporabljam na forumu.
Zakaj je bilo moje telo v tem trenutku paralizirano in umsko na nivoju osem let starega otroka .

Vprašanja ,ki jih moram še analizirati : trije primerki iz prejšnjega življenja

1.Zakaj lovim ribe v velikih rekah ,kjer jih je ogromno in vse po vrsti in obliki so iste( ribe iz obdobja ,ko še ni bilo človeka) zelo prijemajo ,toda strogo so ne užitne.
2.Pozicija šestih zvezd na nebu, ki se vse istočasno pomikajo po nebu iz leve na desno stran ,jaz pa se z nekom pogovarjam
" evo so že prišli "
3. Stojim in gledam temno črno meglo,ki je zakrila vse nebo in počasi potuje in se nam približuje - govorim z nekom "zgodilo se je "
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)